Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Pro Musica Humana" za rok 2012


Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie, utrzymuje się z darowizn i innej działalności.

Na 31.12.2012 r. wynik finansowy brutto wynosił 21 364,92 zł.

Kwota ta, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, z dnia 12.06.2013 r., została przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia.

W roku 2012 przychody wyniosły 45 480,26 zł.

Na przychody, w formie darowizn, składają się:
składki statutowe - 239,00 zł., wypożyczanie instrumentów i nut - 1 900,00 zł., wynajem powierzchni użytkowej szkoły - 1 000,00 zł., koncerty w kraju i zagranicą - 26 650,00 zł., odpis 1% podatku dla OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska - 3 360,60 zł., darowizny indywidualne - 11 345,00 zł., odsetki od lokat bankowych - 985,66 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano 67 022,95 zł..

Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozdanie finansowe w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe) 508,70 zł.

Pozostałą kwotę tj. 66514,25 zł., przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI
(§6 pkt 3 Statutu)
2 620,00 zł.
- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego 2 620,00

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW
(§6 pkt 8 Statutu)
60 326,24 zł.
polepszenie bazy instrumentalnej i sprzętu muzycznego 3 732,02
- transport, naprawa i konserwacja instrumentów 2 398,22
- zakup miksera stereo 1 333,80
materiały biurowe do sekretariatu 2 965,13
- zakup toneru, papieru, przegląd ksero 1 465,13
- zakup programu Sekretariat - licencja 1 500,00
zakup płyt i książek do biblioteki 1 434,37
opracowanie dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania dla projektów szkolnych 6 200,00
- opracowanie 2 wniosków aplikacyjnych do projektu MKiDN - "Infrastruktura Kultury" i 1 wniosku dla SKOZK-u ( stolarka okienna) 1 200,00
- dokumentacja przetargowa i korekta proj. budowlanego 5 000,00
remont, konserwacja pomieszczeń szkolnych 45 994,72
- czyszczenie wymiennika wody użytkowej i udrożnienie cyrkulacji 2 091,00
-cyklinowanie, tapetowanie, wyposażenie sal, środki czystości 4 786,72
- adaptacja poddasza na salę dla rytmiczek, sprzątanie 39 117,00

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu) 3 568,01 zł
- dofinansowanie konkursów, organowego i fort. im. I. Rolanowskiej, wyjazdów uczniów na koncerty i konkursy oraz innych uroczystości 2 851,51
- dofinansowanie koncertu na rozpoczęcie roku szkolnego 716,50