Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "Pro Musica Humana"
za rok 2013

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie, utrzymuje się z darowizn i innej działalności.

Na 31.12.2013 r. wynik finansowy brutto wynosił                    4 950,67 zł.

Kwota ta, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2014 r., została przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia.

W roku 2013 przychody wyniosły                    56 911,56 zł.

Na przychody składają się:

składki statutowe – 220,00 zł., wypożyczanie instrumentów – 1 960,00 zł., wynajem powierzchni użytkowej szkoły – 1 645,00 zł., koncerty w kraju i zagranicą – 31 025,00 zł., partycypacja finansowa szkoły w organizację kursów dokształcających 11 680,00 odpis 1% podatku dla OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – 1 766,90 zł., darowizny indywidualne – 8 420,00 zł., odsetki od lokat bankowych – 194,66 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano                    51 960,89 zł.

Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozdanie finansowe w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe) 472,41 zł.

Pozostałą kwotę tj.                    51 488,48 zł.,
przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu)                    3 688,40 zł.

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego                    2 617,00

- konsultacje psychologiczne dla uczniów                    390,00

- pomoc socjalna dla uczennicy i dofinansowanie wyjazdu sportowego                    681,40

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu)                    21 726,38 zł.

- polepszenie bazy instrumentalnej szkoły                    16 709,60

- partycypacja w kosztach zakupu nowego klawesynu                    11 550

- naprawa i zakup akcesoriów do wiolonczeli, fagotu i perkusji                    1 159,60

- remont organów piszczałkowych                    4 000,00


- remont pomieszczeń szkolnych                    3 960,50

- zakup wyposażenia (dozownik na mydło, półka, czajnik bezprzewodowy                    460,50

- dofinansowanie remontu łazienek                    3 500,00

- zakup płyt i książek do biblioteki                      456,28

opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu MKiDN                      600,00

III. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY(§6 pkt 2 Statutu)                      13 378,81 zł.

- organizacja mistrzowskich kursów interpretacyjnych obejmujący wszystkie epoki muzyczne

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI
POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu)                    12 694,89 zł.

- dofinansowanie konkursów: organowego, fortepianowego. im. I. Rolanowskiej,
konkursu miniatur sekcji instrumentów dętych i projektu szkolnego                    1 714,04

- dofinansowanie wyjazdów uczniów na koncerty w Polsce i za granicą (Francja), konkursy oraz obóz muzyczny w Sidzinie                    4 777,06

- wynajem sali na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego                    3 751,50

- aranżacja Sali koncertowej z okazji inauguracji nowego klawesynu oraz koszty
organizacji i reklamy koncertów i innych uroczystości na terenie szkoły                    2 452,29