Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Osoby pragnące wesprzeć Stowarzyszenie w realizacji jego statutowych celów
proszone są o wpłaty na konto Stowarzyszenia
25 1750 0012 0000 0000 3994 8133 (konto bankowe - PLN)
56 1750 0012 0000 0000 3994 8157 (konto walutowe - EUR; SWIFT: PPABPLPK)
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wpłatę taką jako darowiznę można odliczyć sobie od dochodu przy rozliczeniu PIT-u do wysokości 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Poniżej podstawa prawna do odliczenia darowizny.


Stowarzyszenie Pro Musica Humana nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Dlatego odpis 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia można dokonać jedynie poprzez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, wpisując w zeznaniu podatkowym jego KRS 0000052078 oraz zaznaczając jako cel szczegółowy "dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina, Kraków ul. Basztowa 6".

Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na konto naszego Stowarzyszenia Pro Musica Humana.
W roku 2019 otrzymaliśmy kwotę 5721,03 zł z odpisu 1% podatku dochodowego.Odliczenie darowizny: trzy rodzaje ale jeden limit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje m.in., iż podatnicy od dochodu podlegającego opodatkowaniu mogą odliczyć określone darowizny. W sumie są ich trzy rodzaje. Odliczenie to jest jednak limitowane.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć o darowizny przekazane na cele:

1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

2. kultu religijnego,

3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.


Katalog darowizn dla organizacji wymienionych w punkcie pierwszym jest bardzo szeroki. Mogą być one przekazane np. na cele: działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i organizacji wolontariatu i wiele innych.

Powyższe trzy odliczenia są limitowane. Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że nie mogą one przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.