Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Stowarzyszenie Pro Musica Humana jest wpisane do do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Stowarzyszeń i do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000163081


Działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz.104, z późn. zm.; Dz. U. .Nr 25, poz.113)
oraz Statutu Stowarzyszenia (z dnia 06.11.2009r, z późn.zm.)


Celem działania Stowarzyszenia jest

1. promocja młodych talentów

2. pomoc uzdolnionej młodzieży

3. wyrównywanie szans uczniom słabszym socjalnie i z mniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi

4. propagowanie osiągnięć dydaktycznych oraz pedagogicznych

5. upowszechnianie muzyki oraz kultywowanie tradycji polskiej edukacji artystycznej

6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

7. wspieranie kreatywnych postaw młodzieży szkolnej

8. świadczenie pomocy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina z siedzibą ul. Basztowa 6 w Krakowie w realizacji jej statutowych celów, w szczególności poprzez pomoc w zdobywaniu środków finansowych.